Splošni pogoji

1. Obveznosti pogodbenih strank
a. Turistična agencija Pasat, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: agencija) posreduje lovne in ribolovne programe, fotosafari, safari, pohodništvo, izletništvo in spremljanje le-teh v organizaciji svojih poslovnih partnerjev (v nadaljevanju: aranžma) in druge storitve, povezane s prej naštetim, ki so navedene v “prijavnici in pogodbi o lovu, ribolovu, safariju, fotosafariju, potovanju…” in samem konkretnem programu ter skrbi za pravice in interese svojih strank; t.j. lovce, ribiče, njihove spremljevalec ipd. (v nadaljevanju: goste); vse v skladu z dobrimi poslovnimi običaji na tem področju. Na isti način ter z dodatnimi obvestili seznanja goste o cenah, pogojih bivanja, posebnih storitvah, pogojih prevoza, krajih kjer bodo bivali, kakovosti prevoznih sredstev in nastanitve, običajih, klimatskih pogojih, lovnih in ribiških možnostih in zahtevah ter pogojih, opremi, običajih, mejnih in carinskih formalnostih, potrebnih sanitarnih, veterinarskih, denarnih in drugih predpisih.

b. Rezervacija aranžmaja

Zaradi specifičnosti pod a. naštetih storitev, organizacijskih in finančnih zahtev neposrednih izvajalcev, podizvajalcev in podorganizatorjev ter cenovno najoptimalnejših rešitev, je potrebno izvršiti rezervacijo aranžmaja pravočasno, kar predstavlja prijavo in vplačilo dogovorjene akontacije v višini 30 – 60% izbranega aranžmaja; odvisno od pogojev, ki jih zahteva organizator, (na blagajno ali transakcijski račun agencije) takoj ali najkasneje v 7 (sedmih) dneh po vloženi prijavi. S tem agencija nudi zagotovilo aranžmaja. Če omenjeno vplačilo ni izvršeno, se šteje kot da rezervacije ni.

c. Gost je dolžan plačati dogovorjeno ceno, kot je navedeno pod 1/b. Po odbitku osnovnih stroškov (organizacijske takse, eventuelnih stroškov pridobitve vize, zavarovanja itd.) bo preostanek prenesen v dobro gosta. Razlika zapade plačilu še pred odhodom na potovanje ali pa na licu mesta v lovišču ob prihodu oz. končanju aranžmaja; odvisno od vrste aranžamaja.

Cene posameznih storitev so izražene v tujih valutah glede na lokacijo izvedbe aranžmaja ali glede na zahteve prevoznikov, hotelirjev ipd., plačljive v skupni (pavšalni) ceni, izraženi v EUR po podjetniškem prodajnem tečaju Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. Cena je oblikovana na podlagi cen posameznih storitev, menjalnih tečajev valut in tarif prevoznikov v času priprave in predstavitve programov za posamezne aranžmaje ter se lahko kasneje vsled sprememb cen posameznih storitev tudi spremeni. V slučaju zvišanja dogovorjene cene preko 10 odstotkov lahko gost odstopi od rezervacije ali razdre že sklenjeno pogodbo v roku 10 dni po prejetju obvestila o zvišanju cene; agencija pa mu povrne vse, kar je že vplačal.

Cena se nanaša na osnovni paket izbran v programu aranžmaja.

V ceno ni vključeno (razen na podlagi posebnega dogovora ali posebej izdelanega programa): vsi mednarodni in domači prevozi v državi izbranega aranžmaja, lovne in ribolovne dovolilnice, izposoja opreme ter orožja, strelivo, alkoholne pijače ter drugi napitki, cigarete, obleka, carinske takse, hotelski računi, stroški prevozov, telefonski stroški, obdelava, pakiranje in pošiljanje trofej, prevozi prtljage, stroški pridobitve ustreznih viz, zdravstveno, nezgodno in drugo zavarovanje, napitnine in osebni stroški.

d. Gost mora dostaviti agenciji vse, kar je potrebno za neovirano potovanje in izvedbo ostalih storitev, dolžan pa je tudi sam skrbeti, da on sam osebno, njegova prtljaga, še zlasti orožje ter ostali lovni in ribiški pribor ter njegove osebne listine, izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, veterinarskimi in drugimi upravnimi predpisi.

Gost lahko predlaga drugega (zamenjava), da namesto njega izkoristi dogovorjene storitve, vendar najkasneje do takrat, ko agencija takšno zamenjavo lahko izvede v odnosu do podorganizatorjev; praviloma ne manj kot 90 dni pred začetkom potovanja.

2. Odgovornost

a. Agencija izbira za izvedbo posameznih storitev za to najbolj primerne, cenovno najsprejemljivejše in glede na uspeh najoptimalnejše izvajalce in podorganizatorje, kot so letalske družbe, čarterski prevozniki, avtobusni in ostali prevozniki, organizatorje (outfitter-je) lova, ribolova, fotosafarija in safarija, nastanitvene možnosti in druge storitve, potrebne za izvedbo celotnega aranžmaja. O vsem navedenem se vsak gost seznani preko prospektov, slikovnega materiala, video in diaposnetkov ter samega programa aranžmaja. Na lastno željo lahko zahteva katerekoli podatke, ki se nanašajo na posamezne aranžmaje, kar agencija prezentira na svoji internetni strani, skupnih predstavitvah ali po dogovoru tudi osebno. Na podlagi takšne seznanitve se gost odloči za aranžma oz. osnovni paket in dodatne usluge, ki odgovarjajo njegovim željam in zahtevanemu standardu.

Agencija ne daje garancije za uspešnost lova, ribolova, fotosafarija ali safarija, kakor tudi ne za kvaliteto trofej, število uplenjene divjadi oz. rib, ker je to povsem razumljiva posledica vremenskih in drugih spreminjajočih se prirodnih okoliščin, kakor tudi subjektivne angažiranosti ter lovske in ribiške spretnosti gosta.

Agencija ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica neizpolnjevanja dogovorjenih obveznosti gosta, njegovega nedopustnega ravnanja ali opustitve, višje sile ali dogodkov in okoliščin, ki so povsem izven njegovega vpliva. Za škodo, ki bi jo agencija povzročila gostu, odgovarja v višini do 15 odstotkov cene izbranega osnovnega paketa.

V primeru kakršnekoli reklamacije jo je gost dolžan vložiti v roku 8 (osem) dni po končanem potovanju.

b. Gost odgovarja za škodo, ki jo povzroči, ker se ne drži dogovorjenih obveznosti, še zlasti, če le-ta nastane, ker ni vplačal dogovorjene cene v roku, ki je dogovorjen, nadalje ne da pravočasno vseh podatkov, ki so potrebni za izvedbo potovanja, zlasti glede vozovnic, listin potrebnih za prehod čez mejo ali nastanitev, ne poskrbi, da sam osebno in njegove osebne listine ter njegova osebna prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, veterinarskimi, denarnimi ali drugimi predpisi, ne izpolnjuje drugih pogojev in zahtev, ki izhajajo iz pogodbe ali je škodo povzročil sam na kakršenkoli drug način s svojim nedopustnim ravnanjem ali opustitvami.

Agencija priporoča ustrezno zavarovanje odpovedi potovanja, še zlasti v slučaju spremembe programa, kot tudi zdravstveno zavarovanje in dodatno še nezgodno.

3. Sprememba programa

Program aranžmanov je pripravljen in objavljen več mesecev ali celo leto pred predvidenim začetkom, kar je zlasti v interesu gostov in zahtev nekaterih podorganizatorjev, zato so možne tudi manjše ali celo večje spremembe, ki jih agencija ni mogla predvideti, niti odpraviti (spremembe terminov in cen glede prevoznikov, čas potovanja, zahtev upravnih in carinskih organov, sprememb glede posameznih lokacij ali terminov osnovnih paketov ipd.).

Agencija bo na te spremembe goste tekoče opozarjala ter jih seznanjala. V kolikor bo šlo za spremembo glede osnovnega in celo že izbranega paketa, bo agencija naredila vse, da ponudi alternativni paket, ki je najbližji izbranemu. Gost ima na izbiro, da ponujeni alternativni paket sprejme ali odkloni ter odstopi od pogodbe (ali rezervacije), vendar najkasneje v roku 10 dni od prejema obvestila o spremembi, sicer agencija smatra, da se je odločil za alternativni program. V primeru odstopa agencija vrne gostu celoten znesek vplačil ter s tem poravna svojo obvezo do gosta, ki je nastala zaradi spremembe programa.

4. Odstop od pogodbe

V primeru enostranskega odstopa od pogodbe je gost dolžan nemudoma obvestiti agencijo. V primeru odstopa najmanj 90 dni pred pričetkom potovanja (pravočasni odstop) je agencija upravičena zadržati znesek, ki se nanaša na rezervacijo aranžmaja pri tujem podorganizatorju (med 30 in 60 odstotki cene osnovnega paketa) in svoje stroške.

V primeru odstopa v roku manj kot 90 dni (nepravočasen odstop) je agencija upravičena zadržati poleg vplačanega zneska za rezervacijo in preostalega vplačila pri tujem podorganizatorju ter svojih lastnih stroškov, še odstotek organizacijske takse, ki je sorazmeren času, preostalemu do začetka potovanja, računajoč od roka 90 dni.

V primeru delnega ali popolnega odstopa gosta od pogodbe v času potovanja je agencija upravičena do celotnega zneska dogovorjene cene. Gost ni upravičen do vračila vplačanih, a neizkoriščenih uslug, kakor tudi ne more vrednost neizkoriščenih uslug ali storitev zamenjati za druge.

Agencija lahko odstopi od pogodbe zaradi nastopa izrednih okoliščin in zaradi pomanjkanja minimalnega števila potnikov, določenega v posameznih aranžmajih in kot je tudi napovedano v potrdilu o potovanju. Gost mora biti o slednji okoliščini obveščen najmanj 7 dni pred odhodom.

Ljubljana, 1. januarja 2013 PASAT d.o.o